Prof. MUDr. Vladimír Nahodil, DrSc.

Vítejte na osobních webových stránkách

portrét

Životopis

Narozen:
28. 3. 1925
Maturita:
1944 na Reál. gymnáziu v Praze
Promoce:
1952 MUDr. na FVL UK v Praze
Kvalifikace:
1955 atestace I. st. z chirurgie
1959 atestace II. st. z chirurgie
1977 atestace z cévní chirurgie
1983 jmenování soudním znalcem v oboru zdravotnictví, odvětví chirurgie.
Vědecko-pedagogické hodnosti:
1958 CSc., obhajoba práce: K otázkám karcinomu žaludku.
1965 Doc. chirurgie, obhajoba práce: Diabetické gangrény a flegnóny.
1976 DrSc., obhajoba práce: Venózní trombektomie.
1977 Profesor chirurgie, obhajoba souboru hlavních dosavadních vědeckých prací.
Zaměstnání:
1952–1975 Chirurgická klinika LFHUK (později 3. LFUK) a FN v Praze 10 ve funkci mladšího a staršího sekundárního lékaře do r. 1960, pak odborný asistent a docent.
1975–1990 Chirurgická klinika 2. LFUK a FN v Praze 5 – Motole, ve funkci přednosty kliniky, vedoucího katedry chirurgie, předsedy komise pro obhajoby kandidátských dizertací, předsedy komise pro státní rigorózní zkoušky z chirurgie.
V létech 1979–1981 současně též ve funkci přednosty chirurgické kliniky 2. LFUK a FN v Praze 1 Pod Petřínem.